Test ve Ölçekler

 • Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği (WISC-R): Çocukların zihinsel performanslarını belirlemek amacıyla uygulanan bireysel zeka testidir. 4 yaş üstü çocuklara uygulanır. 
 • Denver II Gelişimsel Tarama Testi: 0-6 yaş arası çocuklara uygulanan bir gelişimsel tarama testidir. Denver II Gelişimsel Tarama Testi 4 ana gelişim alanı (dil gelişimi, kişisel-sosyal gelişim, ince ve kaba motor gelişim) hakkında bize bilgi vermektedir. 
 • Ankara Gelişim Tarama Envanteri: 0-6 yaşa arasındaki çocukların gelişimsel açıdan değerlendirilebilmesi amacıyla uygulanan bir envanterdir. Dil gelişimi, zihinsel becerileri, küçük kas gelişimi, büyük kas gelişimi, sosyal gelişimi ve öz bakım becerileri tek tek değerlendirilir. 
 • Peabody Resim-Kelime Testi: 2,5- 18 yaşa arasındaki bireylerin dil gelişimini ölçmek amacıyla uygulanan bir testtir. 
 • Metropolitan Okul Olgunluk Testi: Çocukların okula, okulun gerektirdiği kurallara ve öğrenmeye hazır olup olmadığını saptamak amacıyla yapılan bir tesstir. Testin sonuna göre, çocuğunuzun okul için gereken olgunluğa ne ölçüde hazır olduğu ve düzeyi ile ilgili sağlıklı veriler elde edilebilir. Aileye psikolog tarafından yönlendirilme yapılır. 4-6 yaş aralığındaki çocuklara uygulanır.
 • Good Enough-Harris Bir İnsan Çiz Testi: Bireylerin zihinsel gelişimlerini ölçmeyi amaçlayan bir çizim testidir. Zihinsel geriliğin belirlenmesinde önemli bilgi verir. 3-15 yaş arasındaki çocuklara uygulanmaktadır. 
 • Gessel Gelişim Testi: 1-7 yaş arası çocuklara uygulanır. Bu test sonucuna dayanarak çocukta ortalama zeka bölümü hesaplanır. 
 • Frostig Görsel Algı Testi: 4-8 yaş arasındaki çocukların görsel algı problemlerini ve derecesini saptamak amacıyla uygulanan bir performans testidir. Bir kalem-kağıt testi olup görsel algıyı 5 farklı boyutta değerlendirir. 
 1. El-göz koordinasyonu
 2. Şekil-zemin ayrımı
 3. Şekil sabitliği (değişmezliği)
 4. Mekan-konum algısı
 5. Mekan ilişkilerinin algısı
 • Bender-Gestalt Görsel Motor-Algı Testi: Bu test, çocuklarda görsel motor işlevini görmek için gelişimsel bir test olarak kullanılarak hem yetişkin, hem de çocuklarda geriliği, regresyonu, fonksiyon kaybını ve organik beyin hasarlarını saptamaya ve özellikle regresyon vak’alarında da kişilik sapmalarını bulmaya ışık tutmaktadır (zekâ geriliği, afazi, çeşitli organik beyin hasarları, psikozlar, gerçek olmayan hastalanmalar gibi).
 • Benton Görsel Bellek Testi: Görsel – mekansal belleğin ölçülmek istendiği durumlarda kullanılabilir. Şekillerin farklı sürelerde sunumunu, şeklin bakarak çizilmesini, çizimin gecikmeli olarak akıldan yapılmasını veya başka şekiller arasından tanınmasını içermektedir. Benton Görsel Bellek Testi, şekil belleğini anlık ve gecikmeli olarak değerlendirebilmekte; bunun da ötesinde, görsel belleği, görsel algılama ve motor yeteneklerden ayırt edebilmektedir. 8 yaş ve üzeri bireylere uygulanabilir.
 • Burdon Dikkat Testi: Bu test çocuğun, dikkat gücünü ölçer. Burdon testi “10-20” yaşlarındakilere uygulanır.
 • Catell  Zeka Testi: 4-7 yaş, 7-14 yaş ve 14 yaş üstü bireylere uygulanabilir. Bir Zeka-Performans testidir.
 • Beck Depresyon Ölçeği: Beck depresyon ölçeği depresyonda görülen duygusal, bedensel, bilişsel ve motivasyonel belirtileri ölçen bir ölçektir. 15 yaş üzerindeki ergen ve yetişkinlere uygulanabilir. 
 • Benlik Saygısı Ölçeği: Bireylerin kendini ve kendiliğini algılama biçimini, bu algının derinliğini ve yetkinliği, aynı şekilde bu öz algının performans puanına dönüştürülerek analitik bir şekilde ele alınmasını sağlamak amacıyla oluşturulmuş bir ölçektir. 10 yaş ve üstü kişilere uygulanabilir. 
 • Sınav Kaygısı Envanteri: Öğrencilerin sınav kaygı düzeyini belirlemek amacıyla kullanılan bir ölçektir.
 • Mesleki Eğilim Belirleme Envanteri: Bu envanter, lise ve dengi okullarda okuyan öğrencilerin yükseköğretim programları ile ilgili tercihlerini belirlerken daha tutarlı bir seçim yapmalarına yardımcı olmak amacı ile hazırlanmıştır.
 • Rathus Atılganlık Envanteri: Ergen ve yetişkinlerin atılganlık düzeylerini ölçmek amacıyla kullanılan bir envanterdir. 
 • Beier Cümle Tamamlama Testi: Birey, bu test aracılığıyla, bir ölçüde belirsiz bir uyarıcı karşısında kendi ilgilerini, duygularını tutumlarını, isteklerini, üzüntülerini ve kişiliğinin diğer önemli isteklerini yansıtmaktadır. Eksik cümleleri tamamlarken, genel durumunun yanı sıra, iç durumunu yansıtan tepkilerde bulunmaktadır.
 • Stres Ölçeği: Bu ölçek, kişinin ne derece stres yaşadığını ve yaşamında hangi durumların ne derece stresli olarak değerlendirildiğini ölçmektedir.